Kích thước tiểu phân trong nhũ tương hay hỗn dịch tăng 10 lần thì vận tốc tách lớp:

Kích thước tiểu phân trong nhũ tương hay hỗn dịch tăng 10 lần thì vận tốc tách lớp:

A. Không thay đổi

B. Tăng 10 lần 

C. Tăng 50

D. Tăng 100 lần

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng