Kích thước tối đa của một tế bào được qui định bởi?

Kích thước tối đa của một tế bào được qui định bởi?

A. Nhu cầu có đủ bề mặt để trao đổi chất với môi trường 

B. Số lượng các bào quan được chứa bên trong

C. Các nguyên liệu cần thiết để cấu trúc nên tế bào 

D. Nhu cầu thức ăn để duy trì sự sống cho tế bào 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng