Kiểm nghiệm thành phẩm viên nén cần kiểm những chỉ tiêu:

Kiểm nghiệm thành phẩm viên nén cần kiểm những chỉ tiêu:

A. Độ cứng 

B. Định tính

C. Định lượng

D. A, B, C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng