Kiểu gen là tổ hợp gồm toàn bộ các gen:

Kiểu gen là tổ hợp gồm toàn bộ các gen:

A. trên nhiễm sắc thể thường của tế bào

B. trên nhiễm sắc thể giới tính trong tế bào

C. trên nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng

D. trong tế bào của cơ thể sinh vật.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng