Kiểu sinh sản hữu tính có đặc điểm là?

Kiểu sinh sản hữu tính có đặc điểm là?

A. Thế hệ con đa dạng

B. Do giảm phân 

C. Do giảm phân và tạo sự đa dạng 

D. Do nguyên phân

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng