Kiểu sinh sản vô tính có đặc điểm là?

Kiểu sinh sản vô tính có đặc điểm là?

A. Do nguyên phân, tạo thế hệ con giống mẹ 

B. Do nguyên phân, tao sự đa dạng 

C. Do giảm phân, tạo thế hệ con giống mẹ 

D. Do giảm phân, tao sự đa dạng 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng