Kiểu vận chuyển các chất ra khỏi màng tế bào bằng cách biến dạng màng sinh chất là?

Kiểu vận chuyển các chất ra khỏi màng tế bào bằng cách biến dạng màng sinh chất là?

A. Vận chuyển thụ động

B. Vận chuyển chủ động.

C. Xuất bào – nhập bào.

D. Khuếch tán trực tiếp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng