Kim loại nền có tính dẻo tốt thì khi hàn bằng phương pháp hàn SMAW dễ bị:

Kim loại nền có tính dẻo tốt thì khi hàn bằng phương pháp hàn SMAW dễ bị:

A. Biến dạng 

B. Rổ khí

C. Lẫn xỉ 

D. Quá nhiệt

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng