Ký hiệu trong hình dưới đây để chỉ:

Ký hiệu trong hình dưới đây để chỉ:

A. a) động cơ không đồng bộ rortor lồng sóc, b) động cơ không đồng bộ rortor dây quấn

B. a) động cơ không đồng bộ rortor dây quấn, b) động cơ không đồng bộ rortor lồng sóc

C. cả a và b đều là ký hiệu động cơ không đồng bộ rortor lồng sóc

D. cả a và b đều là ký hiệu động cơ không đồng bộ rortor dây quấn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng