Kỳ thu tiền bình quân được xác định bằng cách lấy………… chia cho………..

Kỳ thu tiền bình quân được xác định bằng cách lấy………… chia cho………..

A. Các khoản phải trả, lợi nhuận sau thuế

B. Doanh thu bình quân ngày, các khoản phải trả

C. Các khoản phải thu; doanh thu bình quân ngày

D. Lợi nhuận sau thuế, các khoản phải trả

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng