Kỹ thuật an toàn đối với máy sinh khí axêtylen khi bắt đầu khởi động là:

Kỹ thuật an toàn đối với máy sinh khí axêtylen khi bắt đầu khởi động là:

A. Phải xả hết không khí chứa sẵn trong máy ra ngoài đến khi ngửi thấy mùi axêtylen mới thôi

B. Không được để bã đất đèn ngay ở chỗ đặt máy sinh khí

C. Không được dùng máy sinh khí quá năng suất qui định

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng