Kỹ thuật gá lắp kết cấu hàn ảnh hưởng tới:

Kỹ thuật gá lắp kết cấu hàn ảnh hưởng tới:

A. Chỉ ảnh hưởng trong quá trình hàn phương pháp hàn hồ quang tay SMAW

B. Năng suất, chất lượng mối hàn 

C. Hàn lớp lót quá lồi hoặc hàn không thấu 

D. Chỉ ảnh hưởng trong quá trình hàn phương pháp hàn hồ quang điện cực chảy có khí bảo vệ (MAG)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng