Kỹ thuật ghép da ở người là áp dụng phương pháp?

Kỹ thuật ghép da ở người là áp dụng phương pháp?

A. Tự ghép

B. Đồng ghép

C. Dị ghép

D. Đồng ghép và dị ghép

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng