Lọc bụi túi vải phù hợp với các dòng khí:

Lọc bụi túi vải phù hợp với các dòng khí:

A. Tất cả các dòng khí thải 

B. Các dòng khí có tác dụng hóa học 

C. Các dòng khí có nhiệt độ cao 

D. Các dòng khí có nhiệt độ <200oC và không có phản ứng hóa học

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng