Lượng nhiệt toàn phần tỏa ra của người phụ thuộc vào:

Lượng nhiệt toàn phần tỏa ra của người phụ thuộc vào:

A. Nhiệt độ của phòng 

B. Tốc độ chuyển động của không khí 

C. Quần áo mặc và cường độ làm việc

D. Nhiệt độ phòng, tốc độ chuyển động của không khí, quần áo mặc và cường độ làm việc.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng