Làm việc ở trên cao, nơi có khả năng xảy ra nguy hiểm ngã cao… cần phải:

Làm việc ở trên cao, nơi có khả năng xảy ra nguy hiểm ngã cao… cần phải:

A. Đội mũ BHLĐ có cài quai

B. Không được hút thuốc lá

C. Đeo dây an toàn vào những điểm cố định chắc chắn

D. Cả a, b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng