Lãnh đạo văn phòng là:

Lãnh đạo văn phòng là:

A. Trưởng phòng văn phòng

B. Giám đốc văn phòng

C. Chánh văn phòng

D. Không đáp án nào đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng