Lạp thể có khả năng tự nhân đôi nhờ vào đâu?

Lạp thể có khả năng tự nhân đôi nhờ vào đâu?

A. Ribosome riêng biệt 

B. Protein riêng biệt 

C. Emzyme 

D. Axit nucleic

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng