Lục lạp được cấu trúc ngoài cùng là ……, bên trong có chất căn bản được gọi là ……, trong đó có một hệ thống túi dẹp có màng được gọi là ……, đôi khi xếp chồng chất lên nhau tạo thành các hạt ……

Lục lạp được cấu trúc ngoài cùng là ……, bên trong có chất căn bản được gọi là ……, trong đó có một hệ thống túi dẹp có màng được gọi là ……, đôi khi xếp chồng chất lên nhau tạo thành các hạt ……

A. hai màng, stroma, thylakoid và grana 

B. thylakoid, hai màng, stroma và grana

C. stroma, thylakoid, grana và hai màng 

D. hai màng, thylakoid, grana và stroma

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng