Lục lạp là bào quan chỉ có ở  ……được  cấu  tạo bởi……màng. Là nơi diễn ra quá trình….

Lục lạp là bào quan chỉ có ở  ……được  cấu  tạo bởi……màng. Là nơi diễn ra quá trình….

A. tế bào thực vật – 2 lớp – quang hợp  

B. tế bào thực vật – 1 lớp – hô hấp 

C. tế bào động vật – 2 lớp – quang hợp   

D. tế bào động vật – 1 lớp – hô hấp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng