Lipid khác với các đại phân tử sinh học khác vì chúng?

Lipid khác với các đại phân tử sinh học khác vì chúng?

A. Có kích thước quá lớn 

B. Không thực sự là polymer 

C. Không có hình dạng chuyên biệt 

D. Không có chứa carbon 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng