Lipid trong màng sinh chất sắp xếp theo cách nào sau đây:

Lipid trong màng sinh chất sắp xếp theo cách nào sau đây:

A. Nằm giữa 2 lớp Protein

B. Nằm ở 2 phía của lớp đơn Protein

C. Các phần phân cực của 2 lớp Lipid quay lại với nhau.

D. Các phần không phân cực của 2 lớp Lipid quay lại với nhau

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng