Lipit trong màng sinh chất sắp xếp nhƣ thế nào?

Lipit trong màng sinh chất sắp xếp nhƣ thế nào?

A. Nằm giữa hai lớp prôtêin.

B. Nằm ở hai phía của lớp đơn prôtêin. 

C. Các phần phân cực của hai lớp lipit quay lại với nhau.

D. Các phần không phân cực của hai lớp lipit quay lại với nhau.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng