Lizoxom của tế bào tích trữ chất gì?

Lizoxom của tế bào tích trữ chất gì?

A. GlicoProtein đang được xử lý để tiết ra ngoài tế bào.

B. Enzym tiêu hóa

C. Vật liệu tạo Riboxome

D. ARN

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng