Lỗ đinh tán được tạo ra bằng phương pháp:

Lỗ đinh tán được tạo ra bằng phương pháp:

A. đột

B. khoan

C. đột trước khoan sau

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng