Loại đột biến làm thay đổi trình tự các gen trên 1 NST là:

Loại đột biến làm thay đổi trình tự các gen trên 1 NST là:

A. đảo đoạn NST

B. lặp đoạn NST

C. đảo đoạn và lặp đoạn NST

D. đảo đoạn và chuyển đoạn trên 1 NST

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng