Loại bào quan giữ chức năng cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là?

Loại bào quan giữ chức năng cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là?

A. Ribosome.

B. Lưới nội chất

C. Bộ máy Golgi.

D. Ty thể.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng