Loại bazơ nitơ chỉ có trong ARN mà không có trong ADN là:

Loại bazơ nitơ chỉ có trong ARN mà không có trong ADN là:

A. Xitôxin

B. Ađênin

C. Guanin

D. Uraxin

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng