Loại biến dị cung cấp nguồn nguyên liệu chủ yếu cho tiến hóa là:

Loại biến dị cung cấp nguồn nguyên liệu chủ yếu cho tiến hóa là:

A. Biến dị tổ hợp

B. Đột biến số lượng NST. 

C. Đột biến gen.

D. Đột biến cấu trúc NST

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng