Loại biến dị di truyền phát sinh trong quá trình lai giống là:

Loại biến dị di truyền phát sinh trong quá trình lai giống là:

A.  đột biến gen

B. đột biến NST

C. biến dị tổ hợp

D. biến dị đột biến

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng