Loại dự án nào sau đây công ty sẽ xem xét khi quyết định ngân sách vốn?

Loại dự án nào sau đây công ty sẽ xem xét khi quyết định ngân sách vốn?

A. Các dự án độc lập

B. Các dự án loại trừ nhau

C. Tất cả các dự án trên

D. Ý kiến khác

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng