Loại hình công ty nào có quyền phát hành chứng khoán?

Loại hình công ty nào có quyền phát hành chứng khoán?

A. Công ty hợp danh

B. Công ty TNHH

C. Doanh nghiệp tư nhân

D. Công ty cổ phần

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng