Loại hạt nào thuộc nhóm hạt hai lá mầm?

Loại hạt nào thuộc nhóm hạt hai lá mầm?

A. Hạt lúa, hạt đậu

B. Hạt bắp, hạt đậu

C. Hạt đậu

D. Hạt lúa, hạt bắp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng