Loại không bào chứa nhiều độc tố, chất phế thải thuộc tế bào nào?

Loại không bào chứa nhiều độc tố, chất phế thải thuộc tế bào nào?

A. Lá cây của một số loài mà động vật không dám ăn 

B. Lông hút của rễ cây 

C. Cánh hoa

D. Đỉnh sinh trưởng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng