Loại mô nào sau đây gồm những tế bào còn non, phân cắt tích cực để tạo mô mới?

Loại mô nào sau đây gồm những tế bào còn non, phân cắt tích cực để tạo mô mới?

A. Mô dẫn truyền.

B. Mô phân sinh.

C. Mô chuyên hóa.

D. Mô căn bản.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng