Loại mô phân sinh không có ở cây phượng?

Loại mô phân sinh không có ở cây phượng?

A. Bên

B. Lóng

C. Đỉnh thân

D. Đỉnh rễ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng