Loại mô phân sinh chỉ có ở cây một lá mầm?

Loại mô phân sinh chỉ có ở cây một lá mầm?

A. Lóng

B. Bên

C. Đỉnh rễ

D. Đỉnh thân 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng