Loại mô phân sinh không có ở cây lúa là:

Loại mô phân sinh không có ở cây lúa là:

A. Mô phân sinh đỉnh thân.

B. Mô phân sinh đỉnh rễ.

C. Mô phân sinh lóng

D. Mô phân sinh bên.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng