Loại mononucleotit nào sau đây là “tiền tệ” của tế bào có vai trò dự trữ năng lượng cho mọi hoạt động của tế bào:

Loại mononucleotit nào sau đây là “tiền tệ” của tế bào có vai trò dự trữ năng lượng cho mọi hoạt động của tế bào:

A. ATP

B. GTP

C. CTP

D. UTP

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng