Loại phân tử có số lượng lớn nhất trên màng sinh chất là?

Loại phân tử có số lượng lớn nhất trên màng sinh chất là?

A. Protein 

B. Phospholipid

C. Carbohydrate 

D. Cholesterol

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng