Loại siêu vi khuẩn kí sinh trong tế bào vi khuẩn do các nhà khoa học người Pháp là Herlle phát hiện năm 1917. Chúng rất phổ biến trong tự nhiên, đặc biệt phong phú trong ruột ngƣời và động vật. Siêu vi khuẩn trên tên là gì?

Loại siêu vi khuẩn kí sinh trong tế bào vi khuẩn do các nhà khoa học người Pháp là Herlle phát hiện năm 1917. Chúng rất phổ biến trong tự nhiên, đặc biệt phong phú trong ruột ngƣời và động vật. Siêu vi khuẩn trên tên là gì?

A. Thực thể khuẩn.

B. Thể ăn khuẩn. 

C. HIV. 

D. Virus.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng