Loại tế bào nào chứa bộ NST đơn bội?

Loại tế bào nào chứa bộ NST đơn bội?

A. Tế bào hợp tử

B. Tế bào phôi

C. Tế bào sinh dưỡng

D. Tế bào giao tử

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng