Loại tá dược thích hợp nhất để điều chế thuốc mỡ gây tác dụng điều trị toàn thân:

Loại tá dược thích hợp nhất để điều chế thuốc mỡ gây tác dụng điều trị toàn thân:

A. Tá dược thân nước

B. Tá dược thân dầu

C. Tá dược nhũ tương N/D 

D. Tá dược nhũ tương D/N

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng