Loại tương kỵ dễ xảy ra trong điều chế Potio là:

Loại tương kỵ dễ xảy ra trong điều chế Potio là:

A. Tương kỵ hóa học

B. Tương kỵ sinh học

C. Tương kỵ vật lý

D. Tương kỵ dược lý

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng