Lựa chọn phương pháp xử lý khí độc (không thu hồi) nào sau đây sẽ cho hiệu quả cao nhất:

Lựa chọn phương pháp xử lý khí độc (không thu hồi) nào sau đây sẽ cho hiệu quả cao nhất:

A. Phương pháp hấp phụ

B. Phương pháp đốt

C. Phương pháp khuyếch tán

D. Phương pháp hóa học

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng