Luật PCCC được Quốc hội khóa X nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày tháng năm nào?

Luật PCCC được Quốc hội khóa X nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 29/6/2001

B. Ngày 30/6/2001

C. Ngày 29/6/2002

D. Ngày 30/6/2002

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng