Lưới nội chất là 1 hệ thống …… bên trong tế bào tạo nên hệ thống các …….. và…….. thông với nhau. Lưới nội chất gồm 2 

Lưới nội chất là 1 hệ thống …… bên trong tế bào tạo nên hệ thống các …….. và…….. thông với nhau. Lưới nội chất gồm 2 

loại là ……. và……… . 

1: Lưới nội chất hạt                 

2: Ống  

3: Xoang dẹp  

4: Lưới nội chất trơn  

5: Màng         

 Thứ tự đúng sẽ là:

A. 1, 2 , 3, 4, 5

B. 1, 3, 4, 5, 2. 

C. 5, 2, 3, 4, 1.

D. 5, 2, 1, 3, 4.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng