Lưới nội sinh chất nhẵn không có:

Lưới nội sinh chất nhẵn không có:

A. Trên màng lưới có bơm Ca++ ATPase

B. Khi Ca được đưa vào lòng lưới thì cơ duỗi

C. Lưới phát triển tế bào cơ

D. Thực hiện chức, năng tổng hợp các protêin tiết

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng