Lượng Vitamin B$_{1}$ ban đầu có thể bị mất khi bao quản sau 1 năm là:

Lượng Vitamin B$_{1}$ ban đầu có thể bị mất khi bao quản sau 1 năm là:

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 40%

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng