Lưu ý khi sử dụng PEG làm tá dược thuốc đặt:

Lưu ý khi sử dụng PEG làm tá dược thuốc đặt:

A. Phải nhúng nhanh vào nước trước khi sử dụng 

B. Phải bảo quản viên trong ngăn đông 

C. Phải sử dụng ngay sau khi điều chế

D. Phải thêm parafin rắn vào để đảm bảo độ bền cơ học của viên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng